(22 Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurulda Kabul Edilen)
ÇANAKKALE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR
MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı: "Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği"dir. Derneğin kısa adı "ÇEMLİS-DER"dir.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI VE DERNEK AMBLEMİ
A- Derneğin Amacı:
1. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin yemek, giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak, maddi durumu yeterli olmayan başarılı öğrencilere burs temin etmek,

2. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin eğitim, öğretim ile ilgili araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak, personel çalıştırmak, mal ve hizmet alımı yapmak,
3. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin bina ve eklerini onarmak, güzelleştirmek, eğitim ve öğretimle ilgili öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kiralamak, yeni inşaat ve tesisler yapmak, bunları kiraya vermek, mevcutlarını korumak ve iyileştirmek amacıyla mal ve hizmet alımı yapmak,
4. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nde okumak üzere ilçe ve köylerden gelen öğrenciler için pansiyon açmak, etüt öğretmeni ve ücretli personel çalıştırarak öğrencilerin yararlanmasını sağlamak,
5. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'nin çevreyi aydınlatan eğitim ve kültür merkezi olmasında yardımcı olmak,
6. Dernek üyeleri arasında maddi, manevi, sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, 

B- Derneğin Sürdüreceği Çalışma Konuları ve Biçimleri: 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Mezunlara iş imkânı sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunmak,
 3. Dernek gelirlerinden, yetkili organlar vasıtasıyla gerekli harcamaları yaparak yatırımları gerçekleştirmek,
 4. Her türlü hazırlama, yetiştirme, geliştirme, uyum ve mesleki kursları düzenlemek ve açmak,
 5. Eğitim, öğretim, çocuk, gençlik sağlığı vb. konularda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 6. Derneği tanıtmak, yapılan ile yapılacak faaliyetleri duyurmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak. Dernek üyelerini birbirine tanıtarak, paylaşmayı, dayanışmayı ve bütünleştirmeye yardımcı olmak. Üyeleri, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bilgilendirmek ve yeni gelişmeleri duyurmak. Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi’ni il ve ülke genelinde tanıtmak. Üyelerin, Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi’ndeki eğitim, öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Üyelerin birbirleri ile iletişimini sağlayarak geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sayfası oluşturmak.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aralarındaki dayanışmayı artırabilmek amacıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 12. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, piyango, sportif faaliyetler, gezi, bilimsel çalışmalar, mesleki toplantılar, sergiler vb. etkinlikler düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine mesleki eğitimi tanıtmak, mesleki ve teknik eğitime yönlendirmek amacıyla kompozisyon, şiir, öykü, resim, fotoğraf vb. yarışmaları düzenlemek,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşma sandığı ve kooperatif kurmak,
 19. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 21. Ağaç dikme, kan bağışı vb. kampanyalar düzenlemek,
 22. Üyelerinin Türkiye genelindeki mesleki ve teknik eğitimin sorunlarından ve önerilen çözümlerden sürekli olarak haberli olmalarını sağlamak ve çözümler üretmek.

 C- Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 D- Dernek Amblemi:

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan amblem aşağıdaki gibidir. Amblem dernek amacı dışında kullanılamaz.

Amblemin teknik özellikleri:
Ovalliği milimetrik alan üzerinde belirlenmiş.

CorelDRAW X5 Pantone Renk kodlarıyla
Yeşil     : Pantone 354C
Siyah     : Black C
Sarı       : 808C
Lacivert : 661C ‘den oluşmaktadır.
Grafikte görüldüğü gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 3 – DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ                                            
A- Üye Olma Hakkı:
Fiili ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Sanat Okullarının, Akşam Sanat Okullarının, Sanat Enstitülerinin, Endüstri Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Meslek Liselerinin ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinin herhangi bir bölümünden (alanından/ dalından) mezun olanlar ile denkliği bu okullara eşit olan yurt dışındaki okullardan mezun olan her gerçek kişi üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ikinci kez üye olamazlar.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

B- Üyelik Türleri:
Derneğin 3 (üç) tür üyeliği vardır.
Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir.

Üyenin hakları; Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak.

Yükümlülükleri ise:
a) Genel Kurul toplantılarına ve özel toplantılara katılmak,
b) Aidatlarını zamanında ödemek,
c) Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak,
d) Çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak,
e) Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermek,
f) Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmekle, yükümlüdür.

Fahri Üye: Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında en az üç yıl görev yapmış öğretmen veya idari personel olarak çalışmış olanlar, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurdukları takdirde, başvuruları Dernek Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.
Fahri üyeler, çalışma guruplarında görev alabilirler, Genel Kurul toplantılarına katılır, söz alır, konuşur ancak dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Kendilerinden yıllık ödenti alınmaz, ancak istekleri halinde Derneğe bağış yapabilirler.
Onursal Üye: Ülkemize, ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminin yücelmesine katkıda bulunanlar ile Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi'ne ya da dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden yıllık ödenti alınmaz, ancak istekleri halinde Derneğe bağış yapabilirler.

C- Üyelik İşlemleri:
Üyelik koşullarını içeren adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

a) Adayın “Üye Kayıt Formu”nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunması,
b) Dernek Yönetim Kurulu’nca, “Üye Kayıt Formu”nun alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak, isteğin kabulü veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyeye yapılan yazılı bildirimde, 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

c) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Üye Kayıt Defteri’ne kaydı yapılır. Kaydı yapılan üyeye Dernek Üye Kimlik Belgesi verilir.

MADDE 4 – ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELERİN HAKLARI

A- Üyelikten Çıkma:
Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Dernek Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

B- Üyelikten Çıkarılma:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
a) Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Kendisine SMS veya e-posta ile bilgi verilmesine rağmen, içinde bulunulan yıl hariç geçmiş 2 (iki) yıllık üyelik aidatını 3 (üç) ay içinde ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Geçmiş yıllara ait aidatlarını ödememiş üyelere, üye olurken bildirdiği cep telefonuna veya e-posta adresine Yönetim Kurulu’nca her yıl ocak ayında gönderilecek mesajla üyelik aidatını ödemesi istenir. 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye Kayıt Defteri’nden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyenin ölümü halinde, ölüm tarihi itibari ile üyeliği sona erer. Üyenin ölümü, ölüm tarihi itibari ile Üye Kayıt Defteri’ne işlenerek silinir. Üyenin, ölüm tarihi itibari ile ödenmemiş aidatı var ise muaf sayılır.
Fahri ve onursal üyeler Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunur, Dernek organlarınca verilen kararlara uymazlarsa üyelikten çıkarılırlar.
Çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakkı vardır.


C- Üyelik Hakları.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 5- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,

MADDE 6- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

A- Kuruluş Şekli:
Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.


B- Toplanma Zamanı ve Yeri:
a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b)Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 2 (iki) yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun veya dernek üyelerinin (1/5) beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmaz ise hukuksal yollara müracaat edilebilir. Bu konuda Çanakkale Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7- GENEL KURULUN ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve kurul gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı basın veya derneğin yazılı yayın organında veya üyelerin elektronik posta adreslerine veya cep/ev telefonlarına mesaj şeklinde bildirmek veya varsa derneğin web sayfasında veya sosyal paylaşım sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Yapılan bu çağrıda, yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 8- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek yerde yapılır.
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il sınırları dışında yapılamaz.

MADDE 9 – TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının (salt çoğunluğun), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 10 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, üyelere duyurulan tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri ve onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 11- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ İLE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A- Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır.
Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra genel kurula getirilen şeçim sandığına atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

B- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Gerekli görüldüğünde dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
7- Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,
8- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
9- Derneğin şube açması ve vakıf kurması,
10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
12- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
13- Derneğin fesih edilmesi,

MADDE 13 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A- Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa, üst üste 3 (üç) toplantıya özürsüz katılmayan veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından 30 (otuz) gün içerisinde toplantıya çağrılır

B- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu, yürütme ve temsil organı olarak aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- İlk toplantısında bir iş planı ve çalışma takvimi yapmak,
2- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, ihtiyaç duyduğunda komisyonlar ve kurullar (çalışma grupları) kurarak üyeleri görevlendirmek,
3- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri / yönergeleri hazırlayarak uygulamak,
5- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, yabancı uyrukluların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları yasal süre içinde mülki idare amirliğine bildirmek,
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12- Yetki süresi ile birlikte dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek,
13- Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 14 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A- Denetim Kurulunun Teşkili
Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’nde, gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol eder. Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyerek, denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GELİR KAYNAKLARI, TUTULACAK DEFTERLER ve GELİR- GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 15 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üyelerden aylık olarak 2 (iki) TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu aidat miktarını değiştirdiğinde, bu kararını her yıl ocak ayı içinde üyelere duyurur.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, balo, gezi ve eğlence, temsil, konser, piyango çekilişi, kermes, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g) Diğer gelirler.  

MADDE 16 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

A- Defter Tutma Esasları
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B- Kayıt Usul
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C- Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Madde 16’nin C bendinin 1 inci alt bendinde sıralanan a, b, c ve f fıkralarındaki defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

D- Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

E- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 17- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

A. Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

B. Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

C. Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

D. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 18 – BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurulup, onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İÇ DENETİM ve BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 19- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile varsa diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

  1. Divan başkanı, başkan vekili ve yazmanlar tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
  2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

2) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

3) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

4) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine verilir.

5) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 20- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Bankadaki paralar Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği üç kişiden en az ikisinin imzası ile çekilir. Yönetim Kurulu kararı ile saymana avans verilebilir. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilmez.

MADDE 21- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ ve DERNEĞİN FESHİ

MADDE 22 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliğine gerek görüldüğü hallerde Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Tasfiye Kurul’u, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 24- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 25- YÜRÜTME

Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.